Privacy Policy SE

POLICY FÖR SKYDD AV KONSUMENTERS PERSONUPPGIFTER

 1. INTRODUKTION

 Vi på Bel Nordic AB och andra bolag inom Bel-koncernen (”Vi” eller ”Bel”) strävar efter att  på bästa sätt uppfylla våra konsumenters förväntningar och skapa så starka relationer till dem som möjligt och behöver därför ofta samla in personuppgifter på olika sätt. Våra konsumenter måste kunna känna sig förvissade om att Bel är mycket noggranna med att säkerställa att alla personuppgifter som lämnas till något bolag inom vår koncern skyddas och behandlas i enlighet med gällande lagar och regler. Mot bakgrund av detta har Bel antagit denna policy för behandling av konsumenters personuppgifter, i syfte att säkerställa full transparens och säkerhet i samband med Vår behandling av personuppgifter.

Med ”personuppgifter” avses all insamlad information som rör en individ och som gör det möjligt för oss att identifiera våra konsumenter, antingen direkt eller indirekt.

Med ”behandling” avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, såsom exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och ändring.

Innan du lämnar ut personuppgifter till oss rekommenderar vi att du läser igenom denna policy.

 1.  PERSONUPPGIFTSANSVARIG

BEL NORDIC AB (org. nr 556108-8732, adress Box 1172, 251 11 Helsingborg) är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som sker i samband med att du besöker någon av våra hemsidor angivna under avsnitt 3, kommunicerar med oss och använder våra tjänster. Information om hur du kommer i kontakt med oss finns under avsnitt 11.

 • Legitimitet:
  Uppgifterna samlas in för specifika, tydliga och legitima syften; behandlingen kommer inte att omfatta känsliga uppgifter(ex. etniskt ursprung, politiska, filosofiska eller religiösa åsikter, fackligt medlemskap, hälsa eller sexliv, kriminell bakgrund eller säkerhetsåtgärder).
 • Relevans:
  De insamlade uppgifterna ska vara lämpliga, relevanta och stå i rimlig proportion till det syfte för vilket de samlas in.
 • Riktighet:
  Uppgifterna ska vara riktiga, fullständiga och, vid behov, aktuella.
 • Transparens:
  Vid insamlingen av dina personuppgifter kommer du att få all relevant information rörande insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter, särskilt vad gäller syftet med insamlingen och mottagarna av dessa uppgifter.
 • Lagring:
  Uppgifterna sparas under en tidsperiod som inte överskrider den tid som krävs för att uppfylla syftena med insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter.
 • Samtycke:
  Den berörda personen måste ha gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Sekretess & säkerhet:
  Vi säkerställer att alla insamlade personuppgifter hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att vidta rimliga tekniska åtgärder
 1. OMFATTNING

Denna policy gäller:

 • all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för våra relationer till våra konsumenter;
 • all behandling av personuppgifter som sker genom att du använder någon av våra tjänster; och
 • alla personuppgifter som samlas in via våra webbplatser bel-nordic.com, www.denleendeko.dk, www.minibabybelquiz.se, www.mammabekannelser.se
 1. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vilka personuppgifter som Bel behandlar beror på vilken relation Bel har till dig och i vilket sammanhang under avsnitt 6 nedan vi behandlar dina personuppgifter. Nedan är en lista på sådana personuppgifter om dig och/eller din familj som vi kan komma att efterfråga och behandla:.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om din familj, såsom antal personer i hushållet, ålder på dina barn m.m.
 • Dina konsumtionsvanor när det gäller våra produkter

I den mån Bel behandlar personuppgifter om barn under 16 år har vi en skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke. Därför ber Bel webbplatsanvändare som är under 16 år om vårdnadshavares e-postadress, för att kunna skicka en kopia på varje e-postmeddelande i vilket vi ber barnen om personuppgifter. Vårdnadshavare kan när som helst be att få tillgång till personuppgifter som rör deras barn och be att dessa uppgifter ändras eller tas bort från vår kunddatabas genom att kontakta vår kundtjänst i enlighet med avsnitt 12 nedan.

 1. MEDEL OCH TIDPUNKT FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan samlas in och behandlas med följande medel och vid följande tidpunkter:

 • När du kontaktar vår kundtjänst [via e-mail, brev, telefon eller vår webbplats] (med till exempel frågor och klagomål)
 • När du deltar i marknadsföringsaktiviteter eller interagerar med oss genom exempelvis tävlingar, spel och nyhetsbrev [via e-mail, brev, telefon eller vår webbplats eller facebook]
 1. SYFTE MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bel samlar in och behandlar personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna uppfylla dina behov och önskemål i egenskap av konsument
 • För att få en ökad förståelse för våra konsumenters behov och önskemål, för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och verksamhet.
 • För att du som konsument ska kunna ladda ner rabattkuponger till våra produkter
 • Att vi ska kunna skicka information, nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden till dig från [oss eller någon av] våra samarbetspartners.
 • För att utveckla, förbättra och göra din användning av våra webbplatser säkrare (bland annat med avseende på bläddring och datasäkerhet)
 • För att följa lokal lagstiftning

Utöver ovan angivna syften kan Bel komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Rättslig grund för Bels behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke.

 1. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I vissa fall kommer Bel att behöva lämna ut dina personuppgifter till interna och externa mottagare.

Bel kan komma att lämna ut personuppgifter till personer som arbetar med IT-tjänster och marknadsföringstjänster för vår räkning. [Bel kan även komma att lämna ut personuppgifter till externa mottagare som behandlar personuppgifterna för vår räkning, såsom IT-leverantörer och samarbetspartners.]

Bel kan även behöva lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag eller begäran från myndigheter; (b) tillvarata våra juridiska intressen; eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

 1. SÄKERHET

Bel vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter integår förlorade, förstörs, missbrukas eller lämnas ut obehörigen.

 1. COOKIES

Bel informerar om att tillfälliga cookies sannolikt används under ditt besök på vår webbplats.

Dessa cookies är data som lagras i RAM-minnet på din dator. Vi kan inte identifiera dig med hjälp av dessa cookies, däremot lagrar de information om din användning av vår webbplats eller om din dator (bland annat vilka sidor du har besökt, vid vilket datum och vilken tidpunkt) som vi kan läsa vid senare besök.

Syftet med att samla in uppgifter med hjälp av cookies är att identifiera dig när du vill ansluta till dina personliga sidor och för att minnas din koppling till webbplatsen.

Dessa cookies sparas inte när du stänger din webbläsare.

Du kan stänga av lagringen av cookies på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar på följande sätt:

Om du använder webbläsaren Internet Explorer (Microsoft): Välj Verktyg och sedan Internetalternativ och klicka på fliken Sekretess. Välj sedan Avancerat under Inställningar. Välj om du vill blockera cookies från första och tredje part.

Om du använder Firefox: Klicka på menyknappen och välj Inställningar och sedan Sekretess. Välj ”Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken”. Avmarkera sedan rutan ”Tillåt att webbplatser lagrar kakor” för att blockera alla cookies. Klicka på OK.

Om du använder Chrome: Klicka på Mer och sedan Inställningar och välj Visa avancerade inställningar. Under Sekretess klickar du på Innehållsinställningar och sedan på ”Alla cookies och webbplatsdata” och väljer dina inställningar.

Om du använder andra versioner av webbläsare än de som anges här: se hjälpfilerna eller bruksanvisningen.

 1. BELS LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än den tid som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. DINA RÄTTIGHETER

ÅTERKALLELSE, ÅTKOMST OCH ÄNDRING

 Du har alltid rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke till den behandling du har samtyckt till. Du kan även när som helst få åtkomst till dina personuppgifter och begära att de ändras. Begäran om återkallelse, åtkomst och ändring görs till kundtjänst på följande adress eller via e-post:

Bel Nordic AB
Box 1172
251 11 Helsingborg

infonordic@groupe-bel.com

RÄTTELSE, RADERING, INVÄNDNING OCH BEGRÄNSNING

Om personuppgifterna som Bel behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem raderade eller rättade. Du har även rätt att begära begränsning av den behandling Bel utför genom att kontakta Bel. Du kan exempelvis begära begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter Bel behandlar om dig inte är korrekta eller om du anser att Bel inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen.

Du har också alltid rätt att tacka nej till marknadsföringsmeddelanden. Varje marknadsföringsmeddelande som vi skickar till dig innehåller en länk du kan använda om du önskar avanmäla dig från ytterligare marknadsföringsutskick.

RÄTT ATT TA DEL AV UPPGIFTERNA

Om du vill ha mer information om hur Bel behandlar dina personuppgifter, ändamålet med behandlingen eller vilka personuppgifter Bel behandlar om dig kan du begära att få ta del av del av sådan information.

Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som bel behandlar om dig.

En sådan begäran ska ske skriftligen till den adress eller den mailadress som anges ovan i detta avsnitt 12, vara egenhändigt underteckna och innehålla uppgifter om ditt namn, din adress, telefonnummer och mailadress. Om din begäran sker i elektronisk form har du rätt att få informationen i elektronisk format.

RÄTT ATT KLAGA

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla dina personuppgifter på bästa sätt. Om du ändå anser att Bel behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vi kommer att behandla alla förfrågningar på bästa möjliga sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER FRÅN TREDJE PART

På vissa av våra webbplatser kan du ges möjlighet att skicka en länk till en sida på en webbplats tillhörande Bel till tredje part. I sådana fall behöver vi samla in din och tredje parts e-postadresser.

Alla e-postadresser som samlas in för sådana syften kommer endast att användas i det syftet och raderas omedelbart efteråt.

 1. UPPDATERINGAR

Denna policy kan komma att ändras då och då och vi rekommenderar därför att du läser igenom den regelbundet.

2017.05.19